75 NĂM THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM: NHỮNG DẤU MỐC ĐÁNG NHỚ

Trong suốt chiều dài lịch sử 75 năm (1945-2020), Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) đã luôn đồng hành cùng dân tộc, cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trải qua 9 năm trường kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp, làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” và 21 năm chống đế quốc Mỹ để làm nên Đại thắng Mùa Xuân 1975, thống nhất đất nước, cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội.
#IG-19939
Xuất bản:15-04-2021