Thủ tướng quyết định công bố dịch COVID-19 trên toàn quốc