Thông tin về lô vắc xin COVID-19 thứ 2 từ cơ chế COVAX