Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát có hiệu quả dịch COVID-19