Tháo gỡ khó khăn đưa hóa đơn điện tử vào cuộc sống