Thành tựu 71 năm trong xóa mù chữ và phổ cập giáo dục