Thành phố Hồ Chí Minh: Một số chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội năm 2021