Tháng 9/2020: PMI ngành sản xuất Việt Nam cao nhất 14 tháng