Tháng 1 năm 2023: Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu đạt 46,56 tỷ USD