Tháng 1 năm 2021, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 22,2%