Tháng 1/2020: Xuất khẩu nông, lâm, thủy sản giảm 15,7%