Tháng 1/2018, xuất khẩu nông, lâm, thủy sản tăng 26%