Thông tấn xã Việt Nam

Tag: XUẤT SIÊU


11 tháng năm 2019, Việt Nam xuất siêu hơn 9 tỷ USD

Hà Nội (TTXVN 30/11) 11 tháng năm 2019, kim ngạch xuất khẩu tăng 7,8%, nhập khẩu tăng 7,4% so với cùng kỳ năm 2018. Cả nước xuất siêu 9,11 tỷ USD.

10 tháng năm 2019, cả nước xuất siêu hơn 7 tỷ USD

Hà Nội (TTXVN 30/10) 10 tháng năm 2019, kim ngạch xuất khẩu tăng 7,4% và nhập khẩu tăng7,8 % so với cùng kỳ năm 2018. Cả nước xuất siêu 7,05 tỷ USD.

9 tháng năm 2019, Việt Nam ước tính xuất siêu gần 6 tỷ USD

Hà Nội (TTXVN 29/9) Kim ngạch xuất khẩu 9 tháng năm 2019 tăng 8,2%, trong khi nhập khẩu tăng 8,9% so với cùng kỳ năm 2018. Cán cân thương mại hàng hóa 9 tháng ước tính xuất siêu 5,88 tỷ USD.

8 tháng năm 2019, Việt Nam xuất siêu 3,4 tỷ USD

Hà Nội (TTXVN 29/8) 8 tháng năm 2019, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu tăng 7,3% và kim ngạch hàng hoá nhập khẩu tăng 8,5% so với cùng kỳ năm 2018. Cả nước xuất siêu 3,4 tỷ USD.

7 tháng năm 2019, cả nước xuất siêu gần 1,8 tỷ USD

Hà Nội (TTXVN 29/7) 7 tháng năm 2019, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu tăng 7,5%, kim ngạch hàng hóa nhập khẩu tăng 8,3% so với cùng kỳ năm 2018. Cả nước xuất siêu 1,79 tỷ USD.

Quý I/2019, xuất siêu cả nước ước đạt 536 triệu USD

Hà Nội (TTXVN 29/3) Quý I/2019, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam ước tăng 8,54% so với cùng kỳ 2018. Tính chung quý I/2019, kim ngạch xuất siêu cả nước đạt 536 triệu USD.

Năm 2018: Việt Nam xuất siêu 7,2 tỷ USD

Hà Nội (TTXVN 28/12) Tính chung cả năm 2018, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu ước tăng 13,8%, nhập khẩu ước tăng 11,5% so với năm 2017. Cả nước xuất siêu 7,2 tỷ USD.

11 tháng năm 2018: Việt Nam xuất siêu hơn 6,8 tỷ USD

Hà Nội (TTXVN 29/11) 11 tháng năm 2018, kim ngạch xuất khẩu tăng 14,4%; kim ngạch nhập khẩu tăng 12,4% so với cùng kỳ năm 2017. Cả nước xuất siêu 6,81 tỷ USD.

Cả nước xuất siêu 6,43 tỷ USD trong 10 tháng năm 2018

Hà Nội (TTXVN 30/10) Trong 10 tháng năm 2018, kim ngạch xuất khẩu tăng 14,2% và nhập khẩu tăng 11,8% so với cùng kỳ năm 2017. Cả nước xuất siêu 6,43 tỷ USD.

9 tháng năm 2018: Việt Nam xuất siêu hơn 5 tỷ USD

Hà Nội (TTXVN 28/9) So với cùng kỳ năm 2017, kim ngạch xuất khẩu 9 tháng năm 2018 tăng 15,4%, trong khi nhập khẩu tăng 11,8%. Trong 9 tháng cả nước xuất siêu 5,39 tỷ USD.

8 tháng năm 2018, Việt Nam xuất siêu 2,75 tỷ USD

Hà Nội (TTXVN 29/8) 8 tháng năm 2018, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu tăng 14,5% và kim ngạch hàng hoá nhập khẩu tăng 11,6% so với cùng kỳ năm 2017.

6 tháng đầu năm 2018: Xuất siêu 2,57 tỷ USD

Hà Nội (TTXVN 29/6) 6 tháng đầu năm 2018, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam ước đạt 113,93 tỷ USD, và kim ngạch nhập khẩu ước đạt 111,36 tỷ USD. Cả nước xuất siêu 2,57 tỷ USD.

Cả nước xuất siêu 3,39 tỷ USD trong 5 tháng đầu năm 2018

Hà Nội (TTXVN 29/5) Trong 5 tháng đầu năm 2018, kim ngạch xuất khẩu tăng 15,8% và nhập khẩu tăng 8,2% so với cùng kỳ năm 2017. Cả nước xuất siêu 3,39 tỷ USD.

Quý I/2018, Việt Nam xuất siêu hơn 1,3 tỷ USD

Hà Nội (TTXVN 29/3) Trong 3 tháng đầu năm 2018, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam dự kiến đạt 107,32 tỷ USD (trong đó xuất khẩu ước đạt 54,31 tỷ USD và nhập khẩu ước tính 53,01 tỷ USD). Tính ra, Việt Nam xuất siêu đến hết tháng 3/2018 là 1,3 tỷ USD.

10 tháng năm 2017: Việt Nam xuất siêu 1,23 tỷ USD

Hà Nội (TTXVN 29/10) 10 tháng năm 2017, Việt Nam xuất siêu 1,23 tỷ USD, trong đó khu vực kinh tế trong nước nhập siêu 16,40 tỷ USD, khu vực có vốn đầu tư nước ngoài xuất siêu 17,63 tỷ USD.

Việt Nam xuất siêu gần 2,7 tỷ USD

Hà Nội (TTXVN 28/12) Năm 2016, hoạt động xuất khẩu của Việt Nam tăng trưởng tốt và lập kỷ lục khi xuất siêu 2,68 tỷ USD