Thông tấn xã Việt Nam

Tag: TUỔI THỌ


Tuổi thọ trung bình toàn cầu tăng thêm 5,5 năm

Hà Nội (TTXVN 5/4) Trong giai đoạn từ 2000 - 2016, tuổi thọ trung bình toàn cầu tăng 5,5 tuổi, từ 66,5 lên 72 tuổi. Tuổi thọ trung bình ở nhóm nước thu nhập thấp thấp hơn nhóm nước thu nhập cao 18,1 năm.

Tuổi thọ ở làng nghề Việt Nam

Hà Nội (TTXVN 2/9) Lao động tại các làng nghề có tuổi thọ thấp hơn so với mức trung bình cả nước và thấp hơn nhiều so với các làng không có nghề.