Thông tấn xã Việt Nam

Tag: TRONG NHẬN THỨC


Đại hội Đảng X:Thay đổi trong nhận thức và tư duy

Hà Nội (TTXVN 13/1) Đại hội Đảng X khẳng định những bước tiến quan trọng trong nhận thức của Đảng sau 20 năm đổi mới, thể hiện bước đột phá trong thay đổi tư duy.