Thông tấn xã Việt Nam

Tag: THỜI KỲ ĐỔI MỚI


Các phong trào thi đua yêu nước thời kỳ đổi mới

Hà Nội (TTXVN 11/6) Trong thời kỳ đổi mới, tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã được Đảng và nhân dân ta vận dụng sáng tạo. Các phong trào thi đua đã, đang đi vào thực chất và có hiệu quả.