Thông tấn xã Việt Nam

Tag: THẾ KỶ MỚI


Đại hội Đảng IX: Đất nước vững bước vào thế kỷ mới

Hà Nội (TTXVN 12/1) Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX là Đại hội của trí tuệ, dân chủ, đoàn kết, đổi mới. Toàn Đảng, toàn dân vững bước vào thế kỷ XXI.