Thông tấn xã Việt Nam

Tag: TƯ DUY


Đại hội Đảng X:Thay đổi trong nhận thức và tư duy

Hà Nội (TTXVN 13/1) Đại hội Đảng X khẳng định những bước tiến quan trọng trong nhận thức của Đảng sau 20 năm đổi mới, thể hiện bước đột phá trong thay đổi tư duy.

Đại hội Đảng V: Bước chuyển quan trọng trong tư duy

Hà Nội (TTXVN 8/1) Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa V (tháng 6/1985) đã quyết định bước chuyển quan trọng trong tư duy của Đảng về xóa bỏ cơ chế tập trung quan liêu bao cấp, chuyển hẳn nền kinh tế sang hạch toán kinh tế kinh doanh xã hội chủ nghĩa.