Thông tấn xã Việt Nam

Tag: NGHỊ QUYẾT “TAM NÔNG”


Nghị quyết “tam nông” tạo đà phát triển nông nghiệp bền vững

Hà Nội (TTXVN 27/11) Sau 10 năm (2008-2017) thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X (Nghị quyết 26 NQ/TW ngày 5/8/2008), nông nghiệp, nông dân và nông thôn của nước ta đã có những chuyển biến mạnh mẽ.