Thông tấn xã Việt Nam

Tag: LƯU HỮU PHƯỚC


Lưu Hữu Phước và những bản hùng ca

Hà Nội (TTXVN 9/6) Lưu Hữu Phước là một nhạc sĩ lớn, có nhiều tác phẩm gắn với những sự kiện trọng đại của dân tộc. Với Lưu Hữu Phước, Tổ quốc, lịch sử thấm đượm trong hầu hết các sáng tác âm nhạc của ông. Ông mất ngày 8/6/1989.