Thông tấn xã Việt Nam

Tag: KINH TẾ - XÃ HỘI


Những nguy hại khi dùng phải xăng giả, kém chất lượng

Hà Nội (TTXVN 12/6) Xăng giả không chỉ ảnh hưởng đến máy móc, vận hành của các phương tiện giao thông mà còn gây nguy hiểm đối với người dân khi sử dụng.

Các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2019

Hà Nội (TTXVN 31/12) Năm 2019, Chính phủ, các ngành, các cấp tiếp tục thực hiện các giải pháp nhằm ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Toàn cảnh kinh tế - xã hội năm 2018

Hà Nội (TTXVN 22/10) Trong 12 chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu năm 2018, dự kiến có tám chỉ tiêu ở mức vượt mục tiêu kế hoạch đề ra và bốn chỉ tiêu ở mức đạt.

Những thành tựu kinh tế - xã hội của đất nước

Hà Nội (TTXVN 1/9) 73 năm kể từ khi Cách mạng Tháng Tám 1945 thành công, đến nay kinh tế - xã hội nước ta đã có những phát triển vượt bậc. Hiện Việt Nam thuộc nhóm quốc gia có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao hàng đầu thế giới, đời sống của người dân được nâng lên.

Nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2018

Hà Nội (TTXVN 2/1) Năm 2018, Chính phủ đề ra phương châm hành động “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả” nhằm thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội (KTXH) và Dự toán ngân sách Nhà nước năm 2018.

Những chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2017

Hà Nội (TTXVN 9/11) Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV đã thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017.

8 nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội của Chính phủ

Hà Nội (TTXVN 29/7) Các tháng cuối năm 2016, Chính phủ đề ra 8 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách Nhà nước năm 2016.

Mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020

Hà Nội (TTXVN 24/4) Bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, phấn đấu tăng trưởng kinh tế cao hơn 5 năm trước vẫn là mục tiêu đặt lên hàng đầu tại kỳ họp Quốc hội khóa XIII.