Thông tấn xã Việt Nam

Tag: KINH TẾ - HỘI NHẬP; CHỈ SỐ SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP


8 tháng năm 2019, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 9,5%

Hà Nội (TTXVN 30/8) Chỉ số sản xuất công nghiệp 8 tháng năm 2019 đạt mức tăng khá 9,5% so với cùng kỳ năm trước, trong đó công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 10,6%.

11 tháng năm 2017, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 9,3%

Hà Nội (TTXVN 29/11) Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tháng 11 và 11 tháng năm 2017 đều tăng so với cùng kỳ năm 2016.

8 tháng: Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 6,7% so với cùng kỳ

Hà Nội (TTXVN 30/8) Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tháng 8 và 8 tháng năm 2017 đều tăng so với cùng kỳ năm 2016.