Thông tấn xã Việt Nam

Tag: KHU KINH TẾ VEN BIỂN


Các khu kinh tế ven biển đóng góp quan trọng vào tăng trưởng kinh tế

Hà Nội (TTXVN 16/10) 10 năm qua, các khu kinh tế (KKT) ven biển đã đóng góp quan trọng vào tăng trưởng kinh tế và giải quyết việc làm, góp phần tăng nhanh quá trình đô thị hóa ven biển.

Triển vọng từ các khu kinh tế ven biển

Hà Nội (TTXVN 6/5) Trải qua hơn 10 năm phát triển, các khu kinh tế (KKT) ven biển đã góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương.

8 nhóm khu kinh tế ven biển trọng điểm được Nhà nước đầu tư

Hà Nội (TTXVN 16/11) Vốn đầu tư cho 8 nhóm khu kinh tế ven biển trọng điểm tối thiểu bằng 70% tổng nguồn vốn hỗ trợ đầu tư từ ngân sách Nhà nước trong kế hoạch hằng năm và 5 năm (2016-2020) cho các khu kinh tế ven biển.