Thông tấn xã Việt Nam

Tag: KHỎI BỆNH


Đã có 1.380 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh (tính đến18h ngày 15/1/2021)

Hà Nội (TTXVN 15/1) Tính đến 18h ngày 15/1/2021, đã có 1.380 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh.

Đã có 1.369 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh (tính đến 18h ngày 13/1/2021)

Hà Nội (TTXVN 13/1) Tính đến 18h ngày 13/1/2021, đã có 1.369 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh.

Đã có 1.357 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh (tính đến 18h ngày 8/1/2021)

Hà Nội (TTXVN 8/1) Tính đến 18h ngày 8/1/2021, đã có 1.357 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh.

Đã có 1.353 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh (tính đến 18h ngày 6/1/2021)

Hà Nội (TTXVN 6/1) Tính đến 18h ngày 6/1/2021, đã có 1.353 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh.

Đã có 1.337 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh (tính đến 18h ngày 2/1/2021)

Hà Nội (TTXVN 2/1) Tính đến 18h ngày 2/1/2021, đã có 1.337 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh.

Đã có 1.325 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh (tính đến 18h ngày 31/12/2020)

Hà Nội (TTXVN 31/12) Tính đến 18h ngày 31/12/2020, đã có 1.325 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh.

Đã có 1.323 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh (tính đến 18h ngày 30/12/2020)

Hà Nội (TTXVN 30/12) Tính đến 18h ngày 30/12/2020, đã có 1.323 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh.

Đã có 1.318 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh (tính đến 18h ngày 28/12/2020)

Hà Nội (TTXVN 28/12) Tính đến 18h ngày 28/12/2020, đã có 1.318 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh.

Đã có 1.303 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh (tính đến 18h ngày 25/12/2020)

Hà Nội (TTXVN 25/12) Tính đến 18h ngày 25/12/2020, đã có 1.303 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh.

Đã có 1.269 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh (tính đến 18h ngày 19/12/2020)

Hà Nội (TTXVN 19/12) Tính đến 18h ngày 19/12/2020, đã có 1.269 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh.

Đã có 1.266 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh (tính đến 18h ngày 18/12/2020)

Hà Nội (TTXVN 18/12) Tính đến 18h ngày 18/12/2020, đã có 1.266 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh.

Đã có 1.263 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh (tính đến 18h ngày 17/12/2020)

Hà Nội (TTXVN 17/12) Tính đến 18h ngày 17/12/2020, đã có 1.263 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh.

Đã có 1.246 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh (tính đến 18h ngày 14/12/2020)

Hà Nội (TTXVN 14/12) Tính đến 18h ngày 14/12/2020, đã có 1.246 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh.

Đã có 1.238 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh (tính đến 18h ngày 11/12/2020)

Hà Nội (TTXVN 11/12) Tính đến 18h ngày 11/12/2020, đã có 1.238 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh.

Đã có 1.225 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh (tính đến 18h ngày 9/12/2020)

Hà Nội (TTXVN 9/12) Tính đến 18h ngày 9/12/2020, đã có 1.225 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh.

Đã có 1.224 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh (tính đến 18h ngày 7/12/2020)

Hà Nội (TTXVN 7/12) Tính đến 18h ngày 7/12/2020, đã có 1.224 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh.