Thông tấn xã Việt Nam

Tag: CHỈ TIÊU


Các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2019

Hà Nội (TTXVN 31/12) Năm 2019, Chính phủ, các ngành, các cấp tiếp tục thực hiện các giải pháp nhằm ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Quốc hội chốt chỉ tiêu GDP 2019 tăng 6,6-6,8%

Hà Nội (TTXVN 8/11) Với 92,16% đại biểu tán thành, sáng 8/11/2018, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, với chỉ tiêu tổng sản phẩm trong nước (GDP) tăng 6,6-6,8%; tốc độ tăng giá tiêu dùng (CPI) khoảng 4%.

Lĩnh vực văn hóa, xã hội, môi trường đạt nhiều kết quả quan trọng

Hà Nội (TTXVN 22/10) Năm 2018, công tác y tế, giáo dục, chăm sóc sức khoẻ nhân dân ngày càng được nâng cao. Các hoạt động văn hoá, thể dục thể thao đạt được nhiều thành tích nổi bật.

13 chỉ tiêu kinh tế-xã hội năm 2017 sẽ đạt và vượt

Hà Nội (TTXVN 24/10) Theo Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2017, trong số 13 chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội của năm 2017, có 5 chỉ tiêu ước vượt và 8 chỉ tiêu ước đạt kế hoạch.

Những chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2017

Hà Nội (TTXVN 9/11) Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV đã thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017.

Chỉ tiêu tiết kiệm trong các lĩnh vực năm 2016

Hà Nội (TTXVN 6/3) Năm 2016, cả nước tiếp tục thực hiện mục tiêu tiết kiệm, chống lãng phí trong mọi lĩnh vực của đời sống kinh tế xã hội để sử dụng hiệu quả nguồn lực và góp phần tích cực bổ sung nguồn lực thực hiện các mục tiêu tăng trưởng, phát triển kinh tế, ổn định đời sống, tiêu dùng của nhân dân, bảo đảm an sinh, xã hội.

Tăng giảm chỉ tiêu chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội 2 tháng đầu năm 2016

Hà Nội (TTXVN 3/3) 2 tháng đầu năm 2016, nhiều chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội tăng so với cùng kỳ năm 2015, riêng nhập khẩu giảm - 6,6%.

Quốc hội chốt chỉ tiêu năm 2016: GDP tăng 6,7%, CPI dưới 5%

Hà Nội (TTXVN 11/11) Nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016, đặt ra mục tiêu đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô, phấn đấu tăng trưởng kinh tế cao hơn năm trước, đẩy mạnh thực hiện các đột phá chiến lược, cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, hiệu quả và sức cạnh tranh.

Thành phố Hà Nội qua một số chỉ tiêu tăng trưởng

Hà Nội (TTXVN 29/10) 5 năm qua, kinh tế Thủ đô tiếp tục phát triển, đạt mức tăng trưởng khá cao. Tổng sản phẩm trên địa bàn bình quân 5 năm 2011-2015 ước tăng 9,23%, gấp 1,58 lần mức tăng bình quân chung của cả nước. Quy mô tổng sản phẩm trên địa bàn Thành phố (GRDP) năm 2015 theo giá hiện hành ước đạt khoảng 27,6 tỷ USD, bình quân thu nhập đầu người khoảng 3.600 USD, tăng gấp 1,8 lần so với năm 2010.

Thành phố Hồ Chí Minh qua một số chỉ tiêu tăng trưởng

Hà Nội (TTXVN 14/10) Chất lượng tăng trưởng kinh tế - xã hội của Thành phố Hồ Chí Minh ngày càng cao, với tổng sản phẩm nội địa (GDP) tăng bình quân 9,6%/năm (giai đoạn 2011-2015), gấp 1,66 lần mức tăng bình quân của cả nước.