Thông tấn xã Việt Nam

Tag: CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT


TP Hồ Chí Minh phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn như thế nào?

Hà Nội (TTXVN 24/11) Từ 24/11/2018, các hộ dân tại TP Hồ Chí Minh phải phân rác thành 3 loại hữu cơ, tái chế, rác thải còn lại và chuyển giao đúng nhóm.