Thông tấn xã Việt Nam

Tag: CẢI CÁCH CHÍNH SÁCH BẢO HIỂM XÃ HỘI


Tăng tuổi nghỉ hưu từ năm 2021

Hà Nội (TTXVN 25/5) Tăng tuổi nghỉ hưu từ năm 2021 là một nội dung trong Nghị quyết số 28-NQ/TW của Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khoá XII về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH).