Thông tấn xã Việt Nam

Tag: CÔNG CUỘC ĐỔI MỚI


90 năm Đảng Cộng sản Việt Nam: Đảng khởi xướng và lãnh đạo công cuộc đổi mới, đưa đất nước phát triển bền vững

Hà Nội (TTXVN 30/1) Sau hơn 30 năm thực hiện công cuộc đổi mới dưới sự lãnh đạo của Đảng, đất nước ta ra khỏi khủng hoảng kinh tế-xã hội và tình trạng kém phát triển, bước vào nhóm nước đang phát triển có thu nhập trung bình.

Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản với công cuộc đổi mới

Hà Nội (TTXVN 23/2) Trong những năm qua, tư tưởng cơ bản của Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản (TNĐCS) được vận dụng vào công cuộc đổi mới đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa, thể hiện rõ nhất trên lĩnh vực kinh tế, chính trị và xây dựng Đảng.

Công cuộc Đổi mới - công trình sáng tạo lớn của Đảng

Hà Nội (TTXVN 3/2) Sau hơn 30 năm thực hiện công cuộc đổi mới dưới sự lãnh đạo của Đảng, Việt Nam đã đạt được những thành tựu toàn diện, to lớn và quan trọng. Bộ mặt đất nước có sự thay đổi cơ bản và toàn diện. Đặc biệt, năm 2017, kinh tế Việt Nam tăng trưởng 6,81%, mức tăng trưởng cao nhất trong 10 năm qua.

Quốc hội khóa VII: Mở đầu thời kỳ công cuộc đổi mới

Hà Nội (TTXVN 4/4) Quốc hội khoá VII là Quốc hội của thời kỳ mở đầu công cuộc đổi mới. Quốc hội đã ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật, từng bước hoàn thiện hệ thống pháp luật, đẩy mạnh công tác lập pháp, tăng cường công tác giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng khác để đáp ứng yêu cầu đổi mới toàn diện đất nước.

Đại hội Đảng XI: Đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới

Hà Nội (TTXVN 15/1) Đại hội Đảng XI đã thông qua những quyết sách trên tất cả các lĩnh vực cơ bản và trọng yếu của sự nghiệp phát triển đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.