Thông tấn xã Việt Nam

Tag: BỆNH NHÂN


Đã có 1.380 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh (tính đến18h ngày 15/1/2021)

Hà Nội (TTXVN 15/1) Tính đến 18h ngày 15/1/2021, đã có 1.380 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh.

Đã có 1.369 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh (tính đến 18h ngày 13/1/2021)

Hà Nội (TTXVN 13/1) Tính đến 18h ngày 13/1/2021, đã có 1.369 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh.

Đã có 1.353 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh (tính đến 18h ngày 6/1/2021)

Hà Nội (TTXVN 6/1) Tính đến 18h ngày 6/1/2021, đã có 1.353 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh.

Đã có 1.325 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh (tính đến 18h ngày 31/12/2020)

Hà Nội (TTXVN 31/12) Tính đến 18h ngày 31/12/2020, đã có 1.325 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh.

Đã có 1.323 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh (tính đến 18h ngày 30/12/2020)

Hà Nội (TTXVN 30/12) Tính đến 18h ngày 30/12/2020, đã có 1.323 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh.

Đã có 1.318 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh (tính đến 18h ngày 28/12/2020)

Hà Nội (TTXVN 28/12) Tính đến 18h ngày 28/12/2020, đã có 1.318 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh.

Đã có 1.263 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh (tính đến 18h ngày 17/12/2020)

Hà Nội (TTXVN 17/12) Tính đến 18h ngày 17/12/2020, đã có 1.263 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh.

Đã có 1.225 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh (tính đến 18h ngày 9/12/2020)

Hà Nội (TTXVN 9/12) Tính đến 18h ngày 9/12/2020, đã có 1.225 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh.

Đã có 1.220 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh (tính đến 18h ngày 4/12/2020)

Hà Nội (TTXVN 4/12) Tính đến 18h ngày 4/12/2020, đã có 1.220 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh.

Đã có 1.209 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh (tính đến 18h ngày 3/12/2020)

Hà Nội (TTXVN 3/12) Tính đến 18h ngày 3/12/2020, đã có 1.209 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh.

Đã có 1.201 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh (tính đến 18h ngày 2/12/2020)

Hà Nội (TTXVN 2/12) Tính đến 18h ngày 2/12/2020, đã có 1.201 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh.

Đã có 1.166 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh (đến 18h ngày 26/11/2020)

Hà Nội (TTXVN 26/11) Tính đến 18h ngày 26/11/2020, đã có 1.166 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh.

Đã có 1.153 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh (đến 18h ngày 24/11/2020)

Hà Nội (TTXVN 24/11) Tính đến 18h ngày 24/11/2020, đã có 1.153 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh.

Đã có 1.142 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh (đến 18h ngày 19/11/2020)

Hà Nội (TTXVN 19/11) Tính đến 18h ngày 19/11/2020, đã có 1.142 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh.

Đã có 1.093 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh (tính đến 18h ngày 12/11/2020)

Hà Nội (TTXVN 12/11) Tính đến 18h ngày 12/11/2020, đã có 1.093 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh.

Đã có 1.091 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh (đến 18h ngày 11/11/2020)

Hà Nội (TTXVN 11/11) Tính đến 18h ngày 11/11/2020, đã có 1.091 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh.