Thông tấn xã Việt Nam

Tag: BƯỚC CHUYỂN


Đại hội Đảng V: Bước chuyển quan trọng trong tư duy

Hà Nội (TTXVN 8/1) Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa V (tháng 6/1985) đã quyết định bước chuyển quan trọng trong tư duy của Đảng về xóa bỏ cơ chế tập trung quan liêu bao cấp, chuyển hẳn nền kinh tế sang hạch toán kinh tế kinh doanh xã hội chủ nghĩa.