Thông tấn xã Việt Nam

Tag: AN NINH NĂNG LƯỢNG


Bảo đảm vững chắc an ninh năng lượng quốc gia - Những mục tiêu cụ thể

Hà Nội (TTXVN 1/3) Thay mặt Bộ Chính trị, ngày 11/2/2020, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết số 55-NQ/TW về định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Đảm bảo an ninh năng lượng và bảo vệ môi trường

Hà Nội (TTXVN 4/9) Chiến lượng phát triển năng lượng tái tạo (NLTT) của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn 2050 đặt mục tiêu: tăng tỷ lệ điện năng sản xuất từ NLTT trong tổng điện năng sản xuất toàn quốc lên 32% vào năm 2030 và 43% năm 2050.