Thông tấn xã Việt Nam

Tag: 8 VỤ ÁN TRỌNG ĐIỂM SẮP XÉT XỬ SƠ THẨM


Toàn cảnh 8 vụ án trọng điểm sắp xét xử sơ thẩm

Hà Nội (TTXVN 12/10) Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng đã thống nhất chủ trương đưa 8 vụ án trọng điểm ra xét xử sơ thẩm trước Đại hội lần thứ XII của Đảng.