Thông tấn xã Việt Nam

Tag: ĐỔI MỚI ĐẤT NƯỚC


Đại hội Đảng VI: Thực hiện đổi mới đất nước

Hà Nội (TTXVN 9/1) Đại hội đề ra đường lối đổi mới toàn diện đất nước, đưa đất nước vượt qua khó khăn, tiến lên phía trước.