Thông tấn xã Việt Nam

Tag: ĐẤT NƯỚC


Kinh tế tăng trưởng, đất nước vững bước phát triển

Hà Nội (TTXVN 30/4) 45 năm qua, vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, toàn Đảng, toàn quân và toàn dân tiếp tục đoàn kết một lòng tiến hành thành công công cuộc đổi mới đưa đất nước ra khỏi tình trạng đói nghèo, lạc hậu, đạt được những thành tựu ấn tượng, toàn diện ở tất cả các lĩnh vực phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, công tác đối ngoại và xây dựng, củng cố hệ thống chính trị.

Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng: Đất nước đổi mới toàn diện

Hà Nội (TTXVN 2/2) 90 năm qua (3/2/1930--2020), dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu to lớn và quan trọng. Diện mạo đất nước có nhiều đổi thay cơ bản và toàn diện. Đời sống của người dân không ngừng được cải thiện.

Kinh tế tăng trưởng, đất nước vững bước phát triển

Hà Nội (TTXVN 2/9) Việt Nam đang chuyển đổi theo mô hình tăng trưởng lấy đổi mới, sáng tạo làm động lực chính, hướng đến nền kinh tế số của nước công nghiệp phát triển thu nhập cao, người dân có cuộc sống hạnh phúc.

Thụy Sĩ là ''đất nước tốt nhất thế giới''

Hà Nội (TTXVN 25/1) Thụy Sĩ đứng danh sách bầu chọn những đất nước tốt nhất thế giới năm 2019 theo công bố mới đây của tạp chí US News & World Report.

Những thành tựu kinh tế - xã hội của đất nước

Hà Nội (TTXVN 1/9) 73 năm kể từ khi Cách mạng Tháng Tám 1945 thành công, đến nay kinh tế - xã hội nước ta đã có những phát triển vượt bậc. Hiện Việt Nam thuộc nhóm quốc gia có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao hàng đầu thế giới, đời sống của người dân được nâng lên.

Phong trào thi đua yêu nước điển hình trong xây dựng chủ nghĩa xã hội và đấu tranh thống nhất đất nước (1955-1975)

Hà Nội (TTXVN 8/6) Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, các phong trào tình nguyện ở miền Bắc như “Ba sẵn sàng”, “Ba đảm đang”, “Thanh niên xung phong chống Mỹ cứu nước”... hòa nhịp với các phong trào ở miền Nam như “Năm xung phong” ... đã tạo nên không khí hào hùng của cuộc cách mạng, tiến tới giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

Đất nước đổi mới toàn diện sau 43 năm thống nhất

Hà Nội (TTXVN 28/4) 43 năm sau ngày miền Nam được giải phóng, đất nước hoàn toàn thống nhất, chúng ta đã đạt được nhiều thành tựu to lớn và quan trọng. Diện mạo đất nước có nhiều đổi thay cơ bản và toàn diện. Đặc biệt, năm 2017, kinh tế Việt Nam tăng trưởng 6,81%, mức tăng trưởng cao nhất trong 10 năm qua.

72 năm đất nước từng bước phát triển

Hà Nội (TTXVN 1/9) 72 năm kể từ ngày Cách mạng Tháng Tám thành công (1945-2017), Việt Nam đã vượt qua nghèo nàn lạc hậu, giảm nhanh tỷ lệ mù chữ; từng bước đổi mới và phát triển kinh tế.

Đất nước đổi mới, kinh tế tăng trưởng nhanh

Hà Nội (TTXVN 31/8) 71 năm kể từ khi Cách mạng Tháng Tám 1945 thành công, kinh tế Việt Nam đã vượt qua nghèo nàn lạc hậu, từng bước đổi mới, phát triển và hội nhập kinh tế quốc tế.

Nhật Bản: Đất nước dân số già

Hà Nội (TTXVN 23/7) Với tỷ lệ sinh thấp và tuổi thọ nâng lên, Nhật Bản hiện là một trong những nước có số người cao tuổi cao nhiều nhất thế giới.

Quốc hội khóa XII: Tiếp tục đổi mới, nâng cao vị thế đất nước trên trường quốc tế

Hà Nội (TTXVN 20/4) Qua 4 năm với 9 kỳ họp, mặc dù quỹ thời gian hoạt động ít hơn so với nhiệm kỳ khóa XI nhưng kết quả đạt được của Quốc hội (QH) khóa XII là rất lớn. Hoạt động của QH và các cơ quan của QH ngày càng dân chủ, thiết thực và hiệu quả, có nhiều đổi mới trên tất cả các lĩnh vực, nhất là trong xây dựng pháp luật, giám sát chuyên đề, chất vấn, trả lời chất vấn, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước.

Quốc hội khoá X: Đẩy mạnh công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước

Hà Nội (TTXVN 15/4) Quốc hội khoá X là Quốc hội của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Quốc hội tạo cơ sở pháp lý quan trọng trong việc tiếp tục cải cách tổ chức bộ máy Nhà nước, đổi mới hệ thống chính trị, nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước, phát huy dân chủ, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của dân, do dân và vì dân.

Quốc hội khóa IX: Thể chế hóa Cương lĩnh xây dựng đất nước

Hà Nội (TTXVN 12/4) Quốc hội khoá IX đã đóng góp vai trò quan trọng trong việc thể chế hoá Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, Chiến lược ổn định và phát triển kinh tế - xã hội, đường lối đổi mới của Ðảng theo tinh thần của Hiến pháp năm 1992 và Nghị quyết của Ðại hội Ðảng toàn quốc lần thứ VII.

Quốc hội khóa VIII: Đổi mới toàn diện đất nước

Hà Nội (TTXVN 10/4) Quốc hội khóa VIII đã thực hiện sứ mệnh cao cả mở đường cho công cuộc đổi mới toàn diện ở nước ta về mặt Nhà nước. Tiến hành đồng bộ và có hiệu quả các hoạt động nhằm thực hiện chức năng, quyền hạn, nhiệm vụ do Hiến pháp quy định: lập hiến, lập pháp, giám sát, quyết định các vấn đề trọng đại về quốc kế - dân sinh, về đối nội và đối ngoại, trong đó đặc biệt là hoạt động lập hiến và lập pháp.

Quốc hội khóa VI: Mở ra con đường phát triển mới cho đất nước

Hà Nội (TTXVN 3/4) Quốc hội khóa VI được tổ chức trong điều kiện đất nước hoàn toàn thống nhất, là cuộc tổng tuyển cử bầu Quốc hội chung của cả nước. Quốc hội khoá VI đã có những đóng góp tích cực vào việc xây dựng hệ thống chính quyền mới ở miền Nam, xây dựng hệ thống pháp luật thống nhất bảo vệ chính quyền trong điều kiện hoà bình, xây dựng chủ nghĩa xã hội trên phạm vi cả nước.

Quốc hội khóa V: Quốc hội đầu tiên của thời kỳ xây dựng đất nước

Hà Nội (TTXVN 30/3) Quốc hội khoá V thể hiện đầy đủ bản chất nhà nước của khối đoàn kết toàn dân mà nòng cốt là liên minh công nông. Quốc hội quyết định kế hoạch phát triển kinh tế, văn hoá, động viên nhân dân thi đua xây dựng đất nước, củng cố lực lượng quốc phòng. Quốc hội khoá V là Quốc hội ngắn nhất với 2 năm hoạt động với 2 kỳ họp, từ tháng 4-1975 đến tháng 4-1976.