Thông tấn xã Việt Nam

Tag: ĐẠI HỘI ĐẢNG X


19 đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương khóa XII

Hà Nội (TTXVN 28/1) Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã thực hiện quy trình bầu cử theo đúng quy định của Điều lệ Đảng và Quy chế bầu cử tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, thảo luận dân chủ, thống nhất cao số lượng ủy viên Bộ Chính trị khóa XII gồm 19 đồng chí, tiến hành bầu Bộ Chính trị một lần đủ số lượng 19 đồng chí.

Cơ cấu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Hà Nội (TTXVN 27/1) Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng đã thông qua báo cáo kết quả bầu cử Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Hà Nội (TTXVN 27/1) Ngày 27/1/2016, Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã bầu đồng chí Nguyễn Phú Trọng tiếp tục giữ vị trí Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Trung tâm Báo chí phục vụ Đại hội Đảng XII

Hà Nội (TTXVN 20/1) Trung tâm Báo chí phục vụ Đại hội XII của Đảng đã chính thức khai trương, với trang thiết bị hiện đại, tạo thuận lợi cho các hoạt động thông tin của Đại hội.

Đại hội Đảng XII: Phấn đấu sớm đưa Việt Nam cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại

Hà Nội (TTXVN 18/1) 1.510 đại biểu đại diện cho 4,5 triệu đảng viên sẽ tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, diễn ra từ ngày 20 đến 28/1/2016, để đánh giá kết quả 30 năm đổi mới; kiểm điểm việc thực hiện nghị quyết Đại hội XI của Đảng (nhiệm kỳ 2011-2015); quyết định phương hướng, mục tiêu nhiệm vụ 5 năm 2016-2020; bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII nhiệm kỳ 2016-2020.

Công tác Y tế sẵn sàng phục vụ Đại hội Đảng XII

Hà Nội (TTXVN 16/1) Các tổ y tế được phân công đã sẵn sàng cho công tác phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, diễn ra từ ngày 20 đến 28/1/2016.

Đại hội Đảng XI: Đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới

Hà Nội (TTXVN 15/1) Đại hội Đảng XI đã thông qua những quyết sách trên tất cả các lĩnh vực cơ bản và trọng yếu của sự nghiệp phát triển đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

Phân luồng phương tiện ở nhiều tuyến đường để phục vụ Đại hội Đảng XII

Hà Nội (TTXVN 14/1) Nhiều tuyến phố được phân luồng trong các ngày diễn ra Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII từ 20 đến 28/1/2016.

Đại hội Đảng X:Thay đổi trong nhận thức và tư duy

Hà Nội (TTXVN 13/1) Đại hội Đảng X khẳng định những bước tiến quan trọng trong nhận thức của Đảng sau 20 năm đổi mới, thể hiện bước đột phá trong thay đổi tư duy.

Đại hội Đảng IX: Đất nước vững bước vào thế kỷ mới

Hà Nội (TTXVN 12/1) Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX là Đại hội của trí tuệ, dân chủ, đoàn kết, đổi mới. Toàn Đảng, toàn dân vững bước vào thế kỷ XXI.

Đại hội Đảng VIII: Công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

Hà Nội (TTXVN 12/1) Trung ương Đảng xác định phải tiếp tục đổi mới, chuyển đất nước sang thời kỳ phát triển mới - thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Đại hội Đảng VII: Đưa đất nước đi theo con đường đổi mới

Hà Nội (TTXVN 11/1) Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VII tiếp tục thực hiện nhiệm vụ đưa đất nước đi theo con đường đổi mới, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

Đại hội Đảng VI: Thực hiện đổi mới đất nước

Hà Nội (TTXVN 9/1) Đại hội đề ra đường lối đổi mới toàn diện đất nước, đưa đất nước vượt qua khó khăn, tiến lên phía trước.

Đại hội Đảng V: Bước chuyển quan trọng trong tư duy

Hà Nội (TTXVN 8/1) Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa V (tháng 6/1985) đã quyết định bước chuyển quan trọng trong tư duy của Đảng về xóa bỏ cơ chế tập trung quan liêu bao cấp, chuyển hẳn nền kinh tế sang hạch toán kinh tế kinh doanh xã hội chủ nghĩa.

Đại hội Đảng IV: Độc lập và thống nhất đất nước

Hà Nội (TTXVN 6/1) Đại hội Đảng IV là Đại hội toàn thắng của sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, cả nước đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Đại hội Đảng III: Lãnh đạo nhân dân vượt qua nhiều thử thách

Hà Nội (TTXVN 3/1) Từ Đại hội lần thứ III đến Đại hội IV (1960-1976), đất nước vừa đương đầu với cuộc chiến tranh xâm lược quy mô lớn nhất và tàn bạo nhất của đế quốc Mỹ, vừa xây dựng và bảo vệ miền Bắc xã hội chủ nghĩa.