Thông tấn xã Việt Nam

Tag: ĐẠI HỘI ĐẢNG VI


Đại hội Đảng VIII: Công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

Hà Nội (TTXVN 12/1) Trung ương Đảng xác định phải tiếp tục đổi mới, chuyển đất nước sang thời kỳ phát triển mới - thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Đại hội Đảng VII: Đưa đất nước đi theo con đường đổi mới

Hà Nội (TTXVN 11/1) Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VII tiếp tục thực hiện nhiệm vụ đưa đất nước đi theo con đường đổi mới, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

Đại hội Đảng VI: Thực hiện đổi mới đất nước

Hà Nội (TTXVN 9/1) Đại hội đề ra đường lối đổi mới toàn diện đất nước, đưa đất nước vượt qua khó khăn, tiến lên phía trước.