Thông tấn xã Việt Nam

Tag: ĐẠI HỘI ĐẢNG IV


Đại hội Đảng IV: Độc lập và thống nhất đất nước

Hà Nội (TTXVN 6/1) Đại hội Đảng IV là Đại hội toàn thắng của sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, cả nước đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội.