Sự chuyển dịch quyền kiểm soát trên lãnh thổ Syria