Số ca COVID-19 trên thế giới vượt 120 triệu (đến 8h15 ngày 14/3/2021 giờ VN)