Rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn tay có chứa cồn (rửa tay khô)