Quý I năm 2020: Kim ngạch xuất khẩu nhiều nông sản chính giảm