Quý I/2020, 8 mặt hàng xuất khẩu đạt kim ngạch trên 1 tỷ USD