Quy định 69-QĐ/TW về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm: Thêm trường hợp chưa kỷ luật, không hoặc miễn kỷ luật
#IG-104701

Chính trị - Ngoại giao

Quy định 69-QĐ/TW về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm: Thêm trường hợp chưa kỷ luật, không hoặc miễn kỷ luật

Hà Nội (TTXVN 3/8) So với quy định 102-QĐ/TW ngày 28/8/2018, Quy định 69-QĐ/TW ngày 6/7/2022 về kỷ luật tổ chức Đảng, đảng viên vi phạm đã bổ sung và nêu cụ thể các trường hợp chưa kỷ luật, không hoặc miễn kỷ luật.
Xuất bản:Thứ tư, 03/08/2022 07:57 (GMT+7)