Quốc hội khóa XIV (2016-2021) góp phần vào sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước
#IG-19598

Chính trị - Ngoại giao

Quốc hội khóa XIV (2016-2021) góp phần vào sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước

Hà Nội (TTXVN 24/3) Trong nhiệm kỳ 5 năm 2016-2021, Quốc hội đã hoàn thành tốt nhiệm vụ trên các lĩnh vực lập pháp, giám sát, quyết định các vấn đề quan trọng và đối ngoại; thể hiện rõ vị trí, vai trò là cơ quan đại biểu cao nhất của Nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.