Quốc hội khoá X: Đẩy mạnh công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước
#IG-02636

Chính trị - Ngoại giao

Quốc hội khoá X: Đẩy mạnh công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước

Hà Nội (TTXVN 15/4) Quốc hội khoá X là Quốc hội của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Quốc hội tạo cơ sở pháp lý quan trọng trong việc tiếp tục cải cách tổ chức bộ máy Nhà nước, đổi mới hệ thống chính trị, nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước, phát huy dân chủ, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của dân, do dân và vì dân.