Quốc hội khóa VII: Đẩy mạnh hoạt động lập pháp, đáp ứng yêu cầu đổi mới
#IG-20106

Chính trị - Ngoại giao

Quốc hội khóa VII: Đẩy mạnh hoạt động lập pháp, đáp ứng yêu cầu đổi mới

Hà Nội (TTXVN 5/5) Quốc hội khóa VII được tổ chức và hoạt động trên cơ sở Hiến pháp năm 1980. Hoạt động trong giai đoạn bắt đầu của công cuộc Đổi mới, Quốc hội khóa VII đã đẩy mạnh công tác lập pháp, tăng cường công tác giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng khác để đáp ứng yêu cầu đổi mới đất nước. Quốc hội khóa VII kéo dài 6 năm (1981-1987) với 12 kỳ họp.