Quốc hội khóa VI: Xây dựng hệ thống pháp luật thống nhất của cả nước
#IG-20105

Chính trị - Ngoại giao

Quốc hội khóa VI: Xây dựng hệ thống pháp luật thống nhất của cả nước

Hà Nội (TTXVN 5/5) Quốc hội khóa VI đã quyết định đường lối, chính sách chung, cơ cấu tổ chức bộ máy và bầu các cơ quan lãnh đạo cao nhất của Nhà nước khi chưa có Hiến pháp mới. Quốc hội khóa VI đã có những đóng góp tích cực vào việc xây dựng hệ thống chính quyền mới ở miền Nam, xây dựng hệ thống pháp luật thống nhất trong cả nước; trong đó có Hiến pháp 1980, mở đầu cho bước phát triển mới trong tiến trình đi lên của đất nước.