Quốc hội khóa III: Quốc hội của thời kỳ chống Mỹ, cứu nước
#IG-20102

Chính trị - Ngoại giao

Quốc hội khóa III: Quốc hội của thời kỳ chống Mỹ, cứu nước

Hà Nội (TTXVN 5/5) Quốc hội khoá III được tổ chức theo Hiến pháp năm 1959, là Quốc hội của thời kỳ chống Mỹ, cứu nước. Quốc hội đã có những quyết sách phù hợp nhằm đẩy mạnh cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ xâm lược ở miền Nam, chống chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ ở miền Bắc. Quốc hội khóa III kéo dài 7 năm (1964-1971) với 7 kỳ họp.