Quốc hội Khóa II: Xây dựng xã hội chủ nghĩa và đấu tranh thống nhất nước nhà
#IG-20101

Chính trị - Ngoại giao

Quốc hội Khóa II: Xây dựng xã hội chủ nghĩa và đấu tranh thống nhất nước nhà

Hà Nội (TTXVN 5/5) Quốc hội khóa II hoạt động trong thời kỳ đất nước bị chia cắt, đã góp phần quan trọng vào việc đẩy mạnh cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc và cách mạng dân tộc, dân chủ nhân dân ở miền Nam, chống “Chiến tranh đặc biệt” của đế quốc Mỹ, thực hiện thống nhất nước nhà. Quốc hội khóa II kéo dài 4 năm (1960-1964) với 8 kỳ họp.