Quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác  Việt Nam - Myanmar